REGULAMIN – SZKOLENIA: PROWADZENIE SPOTKAŃ - FUNDAMENTY

§ 1

Informacje Ogólne

1. Organizatorem szkolenia pn. „Prowadzenie spotkań – fundamenty” zwanego dalej „SZKOLENIE” jest Pathways Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-118) przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 10/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie. Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111362, NIP: 676-21-01-872, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 78 000 zł.

2. Czas trwania SZKOLENIA to 2 dni szkoleniowe i godzinne wprowadzenie  (łącznie 9 godzin szkoleniowych) w formie online.
3. Cena SZKOLENIA wynosi 2337 PLN brutto (dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych ) i zawiera w sobie podatek VAT.

Cena wymieniona w pkt. 3 obejmuje:

– 2 dni szkoleniowe w wymiarze: 2x 4 godziny z przerwą 15 min. i 1 godz. wprowadzenia (łącznie 9 godzin szkoleniowych)

– Dyplom ukończenia

– Materiały szkoleniowe

§ 2

Zapisy na SZKOLENIE

Zapisy na SZKOLENIE odbywają się on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://forms.gle/8WjNh3kaYXzd61oB7

1. Warunkiem rezerwacji miejsca na SZKOLENIU jest przesłanie kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, otrzymanie mailowego potwierdzenia wolnego miejsca przez Organizatora i wniesieniu opłaty rezerwacyjnej w kwocie 1230 PLN brutto (tysiąc dwieście trzydzieści złotych) na rachunek bankowy Organizatora w dniu rezerwacji miejsca.

2. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty rezerwacyjnej.

§ 3

Miejsce i czas zajęć

1. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej, a dostęp do szkolenia będzie przesłany mailowo do Uczestników.
2. Czas trwania oraz terminy zajęć podane są na stronie internetowej Organizatora oraz w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4

Płatności

1. Opłaty za SZKOLENIE w kwocie 2337 PLN brutto (pomniejszoną o wpłaconą opłatę rezerwacyjną) należy uiszczać przelewem na co najmniej 14 dni przed terminem
I dnia szkolenia, na Rachunek Bankowy Organizatora: 

PATHWAYS POLSKA SP. Z.O.O. ul. Leona Wyczółkowskiego 10/2, 30-118 Kraków

Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Nr rachunku: 92 1090 2053 0000 0001 0968 4412

Po dokonaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę VAT, zgodnie z danymi przedstawiony w formularzu Zgłoszeniowym.

§ 5

Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkoły

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminów SZKOLENIA w sytuacji gdy liczba zgłoszonych uczestników wynosi mniej niż 7 osób. W przypadku odwołania SZKOLENIA, kwoty wpłacone przez uczestników na poczet SZKOLENIA zostaną zwrócone.

2. Organizator może przeprowadzić SZKOLENIE, pomimo nieotrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta leży wyłącznie w gestii Organizatora
3. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w SZKOLENIU związanej ze zmianą terminu SZKOLENIA, opłata rezerwacyjna i opłata za SZKOLENIE, zostaje zwrócone w całości Zamawiającemu. Zamawiający otrzyma drogą pocztową fakturę korygującą, która wymaga podpisu i odesłania na adres Organizatora.

4. Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu jest możliwa 21 dni przed terminem I zjazdu. W takim wypadku Organizator zwróci wpłacającemu w całości zapłaconą dotychczas należności. Rezygnacja należy zgłosić na adres e-mail Organizatora: m.szczepanska@pathways.com.pl
5. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie ww. terminie, a także w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach Szkolenia, nie przysługuje zwrot wpłaconych należności.

§ 6

Uzyskanie przez uczestnika Dyplomu

1. Uzyskanie przez uczestnika Dyplomu, świadczącego o ukończeniu
SZKOLENIA, wymaga spełnienia następujących warunków:

Stuprocentowa obecność na zajęciach, we wszystkich dniach szkoleniowych.

§ 7

Ochrona danych osobowych oraz materiałów szkoleniowych

1. W trakcie Szkolenia, uczestników obowiązuje zakaz jakiegokolwiek nagrywania lub fotografowania całości lub części zajęć – bez pisemnej zgody prowadzącego Szkolenie oraz pozostałych uczestników.

2. Prezentacja i materiały, udostępnione uczestnikom w ramach Szkolenie, są objęte prawami autorskimi i chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą one być wykorzystane wyłącznie w celach szkoleniowych do użytku osobistego uczestnika, a zatem nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub publikowane w jakikolwiek sposób (w tym. m.in. w formie nagrań lub fotografii), w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Pathways Polska Sp. z o.o.
3. W przypadku naruszenia przez uczestnika Szkolenia powyższych zasad, Pathways Polska jest uprawiony do usunięcia go z listy uczestników, bez prawa do zwrotu kosztów, niezależnie od ewentualnych, innych roszczeń, wynikających z przepisów obowiązujących prawa.

4. Organizator Szkolenia posiada prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników w celu realizacji szkolenia na zasadach określonych w Polityce Prywatności Danych Osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)