Team Development

Program jest dedykowany zespołom mierzącym się z problemami we współpracy, których źródłem są wewnętrzne procesy lub są zależne od postaw i zachowań.  Program ten może pomóc menedżerom w budowaniu współpracy z własnymi zespołami oraz pomiędzy zespołami w złożonych strukturach.

Nasze działanie jest zaprojektowane tak aby mogło być stosowane do dużych i małych zespołów na różnym poziomie organizacji, również dla zespołów zarządzających.

Team Development składa się z trzech części:

  • Diagnozy problemów i potrzeb
  • Warsztatu facylitowanego
  • Działań Follow-up

Cele i rezultaty:

  • Określenie „jak jest” w naszym zespole, czyli opisanie sytuacji współpracy z „dobrymi” i „złymi” praktykami (Pomocny będzie materiał z diagnozy).
  • Wypracowanie wizji współpracy.
  • Wypowiedzenie wszystkich trudnych tematów, tematów tabu, wypowiedzenie potrzeb i wzajemnych oczekiwań.
  • Ustalenie konkretnych działań, których wprowadzenie poprawi jakość współpracy i komunikacji.
  • Ustalenie planu wdrożenia i monitoringu wypracowanych rekomendacji.
  • Budowanie podstaw do atmosfery zaufania i wzajemnego wsparcia.
  • Inspiracja do odpowiedzialności za stan współpracy w zespole.

Team Development